Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng thông tin trên mạng truyền số liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước

05/12/2017 08:38:41 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Ngày 20/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng mạng chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước (Ảnh minh họa)

Đối tượng áp dụng Thông tư là các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc quản lý, vận hành mạng chuyên dùng tại các cơ quan Đảng, Nhà nước Trung ương và địa phương phải đảm bảo nguyên tắc khai thác hiệu quả tài nguyên mạng máy tính và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Mạng chuyên dùng được quản lý, vận hành tập trung, thống nhất; được rà soát kiểm tra, đánh giá định kỳ để bảo đảm an toàn, bảo mật và tính sẵn sàng cao trong quá trình vận hành và sử dụng. Mạng chuyên dùng phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, liên tục (24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần).

Thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước được truyền tải trên mạng chuyên dùng phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Việc sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên mạng chuyên dùng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin và lưu trữ. Thông tin được sử dụng, chia sẻ và lưu trữ trên mạng chuyên dùng phải là những thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị sử dụng mạng chuyên dùng.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng mạng chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước phải có phương án phòng, chống xâm nhập phần mềm độc hại, thường xuyên giám sát, phát hiện sớm, xử lý và ngăn chặn những cuộc tấn công mạng, những sự kiện bất thường xảy ra trên hệ thống qua môi trường mạng. Phải có phương án quản lý, truy cập hệ thống từ các mạng bên ngoài nhằm quản lý và ngăn chặn các truy cập trái phép của các mạng bên ngoài. Hạ tầng mạng được phân vùng đảm bảo sự phù hợp với hệ thống thông tin theo cấp độ tương ứng…

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng chuyên dùng tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Thông tư cho các cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương; hướng dẫn các đơn vị này quản lý, khai thác hiệu quả mạng chuyên dùng. Trước ngày 15/12 hàng năm, tổng hợp, báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình khai thác, sử dụng mạng chuyên dùng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương đơn vị quản lý.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/12/2017 và thay thế cho Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

 

Cao Tuấn – Công nghệ thông tin

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h