http://www.mic.gov.vn/Pages/Video/1832/Nganh-thong-tin-va-truyen-thong-trong-cong-tac-phong-chong-dich-Corona.html

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h