Viễn thông >> Công nghệ thông tin

Yên Bái ban hành Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025

14/12/2022 09:34:45 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh, ngày 13/12 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH – UBND về việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025.

Toàn cảnh "Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2022"

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025: Trên 1.200 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hướng dẫn, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tối thiểu 450 doanh nghiệp nhỏ và vừa được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Hỗ trợ tối thiểu 60 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai các ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng công nghệ, hiện đại. Phối hợp, triển khai hỗ trợ khoảng 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sử dụng đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Để đạt các mục tiêu nêu trên trong giai đoạn này tỉnh sẽ tổ chức công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thường xuyên thông tin, truyền thông, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động và nội dung của chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số; Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Tổ chức hoặc phối hợp với các bộ, ngành; các cơ quan, đơn vị, địa phương  Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Kế hoạch trải nghiệm các nền tảng số; tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu, quảng bá về các giải pháp, nền tảng xuất sắc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025.

Thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số như khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, nhu cầu và khả năng sẵn sàng tham gia chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mua sắm lần đầu một trong các nền tảng phù hợp hoạt động của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số theo quy định tại Nghị định 80/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm tiếp cận ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025. Chủ trì, hướng dẫn Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin địa chúng về hoạt động của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại nội dung Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và nội dung Kế hoạch này. Vận động các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số xuất sắc tham gia Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số, cung cấp các gói hỗ trợ, ưu đãi, thử nghiệm, đào tạo, hướng dẫn cho doanh nghiệp. Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ được phân công, lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân bổ kinh phí thực hiện theo từng năm trong giai đoạn 2023-2025, đảm bảo việc triển khai có hiệu quả và đúng với các quy định của pháp luật.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h