Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023

25/08/2023 04:51:50 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Ngày 22/8//2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Ảnh minh họa - Quý Tuấn

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, chỉ tiêu giảm nghèo theo Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023; Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ nhằm xác định, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và thống kê, tổng hợp số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, làm căn cứ đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; Cung cấp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Kế hoạch, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được thực hiện qua 02 công đoạn gồm: Công tác chuẩn bị rà soát và tổ chức thực hiện quy trình rà soát. Trong đó, đối với tổ chức thực hiện quy trình rà soát sẽ được thực hiện qua 02 quy trình:

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 4, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình

Thực hiện theo quy trình, quy định tại Điều 6, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kế hoạch cũng đề ra 06 mốc thời gian tiến độ thực hiện rà soát và báo cáo, phê duyệt kết quả rà soát

(1) Trước ngày 10/9/2023

Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình cho Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh và đội ngũ cán bộ làm công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình cấp huyện, cấp xã.

(2) Từ 16/9/2023-25/9/2023

Cấp huyện, cấp xã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn quản lý. Hoàn thành việc biên soạn, in ấn tài liệu hướng dẫn, hệ thống biểu mẫu báo cáo; hệ thống phiếu để cấp phát cho các địa phương. Hoàn tất việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cấp huyện cho 100% lực lượng tham gia rà soát trên địa bàn.

(3) Từ ngày 26/9/2023-31/10/2023

Tiến hành rà soát, thu thập thông tin tại các hộ gia định tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo các cấp tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

(4) Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 15/11/2023

Ban Chỉ đạo rà soát cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát tại các địa phương trong tỉnh. Trước ngày 05/11/2023: Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả (sơ bộ) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn. Trước ngày 10/11/2023: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả (sơ bộ) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp. Trước ngày 12/11/2023: Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát, niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo quy định; trước ngày 19/11/2023, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn tất việc giải quyết khiếu nại về kết quả rà soát (nếu có). Trước ngày 15/11/2023: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả (sơ bộ) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2023. Ủy ban nhân dân cấp xã bắt đầu cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, khẩu nghèo, khẩu cận nghèo theo mẫu ban hành kèm Công văn số 2752/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(5) Từ ngày 16/11/2023 đến 30/11/2023

Ban Chỉ đạo rà soát cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát tại các địa phương trong tỉnh. Trước ngày 20/11/2023: Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả (chính thức) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn. Trước ngày 30/11/2023: Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn tất việc cho ý kiến đối với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa phương cấp xã trên địa bàn; báo cáo kết quả (chính thức) về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp.

(6) Từ ngày 01/12/2023 đến 20/12/2023

Trước ngày 10/12/2023: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái (chính thức) năm 2023; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2023; đồng thời báo cáo kết quả (chính thức) hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trước ngày 10/12/2023 Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2023. Trước ngày 20/12/2023 Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn năm 2023. Ủy ban nhân dân cấp xã gửi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, khẩu nghèo, khẩu cận nghèo về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (theo mẫu quy định tại Công văn số 2752/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Quý Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h