Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

15/09/2023 09:54:01 Xem cỡ chữ Google
STTTT- Ngày 31/8/2023, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động số 174-CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Xử lý nghiêm hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn

Mục tiêu của Chương trình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số ngưòi chết và số người bị thương, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo đảm TTATGT; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo đảm TTATGT. Đổi mới tư duy, hành động; xác định bảo đảm TTATGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài; là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông, bảo đảm thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

Xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù họp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông.

Yêu cầu quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động phải bảo đảm toàn diện, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương đế hoàn thành toàn diện mục tiêu Chỉ thị số 23-CT/TW.

Theo đó, Chương trình đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện, cụ thể như: (1) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; (2) Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật, tập trung xác định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông; (3) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; (4) Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác trong lĩnh vực giao thông; (5) Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phố biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quý Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h