Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái ban hành Chỉ thị phát động Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

12/11/2021 08:30:08 Xem cỡ chữ Google
STTTT- Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chỉ thị số 16/CT – UBND về phát động Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 .

Tỉnh Yên Bái đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó, tháng 01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là huyện đầu tiên trong các tỉnh Tây Bắc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; đến 31/10/2021, toàn tỉnh đã có 78/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Nhìn chung, diện mạo nông thôn ở nhiều địa phương trong tỉnh có sự thay đổi tích cực, toàn diện. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vai trò làm chủ và vị thế của người dân ngày càng được nâng cao trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với chủ đề: "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” với những nội dung cụ thể sau:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; định hướng phát triển nông nghiệp, 2 nông dân và nông thôn trong tình hình mới với mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, Đề án "Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025".

Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước về xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì sự ổn định trong phát triển kinh tế của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách đúng hướng, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở ở các xã được đầu tư đồng bộ, bền vững, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất chuyên canh tập trung, liên kết, liên doanh mở rộng thị trưởng tiêu thụ sản phẩm; chú trọng phát y tế, văn hóa, duy trì và làm tốt công tác giáo dục, động viên việc học tập của con em các dân tộc, quan tâm giữ gìn bản ước, hương ước làng văn cực tham gia bảo hiểm triển sắc hóa, văn hóa ở địa làm tốt công tác tuyên phương, xây dựng và thực hiện các quy truyền, vận động người dân tích y tế, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thích ứng với biển đổi khí hậu và phát triển bền vững; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phát động các phong trào thi đua và tổ chức triển khai thực hiện, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, đề xuất các chính sách, giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đến năm 2025, toàn tỉnh có thêm 02 huyện Văn Yên và Yên Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới trên 78%, trong đó số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đạt trên 10%; toàn tỉnh có thêm 50 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đạt 126 xã), ít nhất 30 xã đặc biệt khó khăn đạt tiêu chí nông thôn mới...

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h