Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

16/11/2021 01:34:10 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Ngày 11/11, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh hoạ

Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các sở, ban, ngành gồm các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước; Đánh giá tác động của cách cách hành chính (thông qua điều tra xã hội học).

Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với UBND cấp huyện gồm các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng, ban hành văn bản, rà soát văn bản QPPL; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước; Đánh giá tác động của cải cách hành chính (thông qua điều tra xã hội học).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm , xác định Chỉ số cải cách hành chính; tổng hợp và thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h