Tin Hoạt động >> Công nghệ thông tin

Triển khai các nhiệm vụ Chương trình hành động thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22/11/2021 07:47:52 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Ngày 26/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 15/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chương trình hành động ban hành nhằm quán triệt và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra trong Nghị quyết số 51-NQ/TU. Đồng thời, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh là căn cứ để các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cấp huyện xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo những chuyển biến tích cực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 51-NQ/TU.

Với mục tiêu đề ra là đổi mới căn bản, toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành, vận hành hệ thống quản lý nhà nước và xã hội, xây dựng mô hình đô thị thông minh, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, giúp các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân triển khai hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, cung cấp, sử dụng dịch vụ xã hội đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội và sự hài lòng của người dân. Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; tiếp tục phấn đấu nâng thứ hạng của Yên Bái trên Bảng xếp hạng đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) hằng năm.

Chương trình hành động đã đề ra 5 nhiêm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; Xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số; Xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

Các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số bao gồm: Y Tế, Giáo dục, Nông nghiệp, Kế hoạch, Tài chính, Ngân hàng, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp, năng lượng, thương mại, Du lịch.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đã được giao nhiệm vụ là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động này; tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 51-NQ/TU, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TU phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến chuyển đổi số theo các hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh, phấn đấu hằng năm nâng cao xếp hạng đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh; Tổng hợp các đề xuất của các sở, ngành, địa phương liên quan đến chuyển đổi số, từ đó nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung chi tiết, cụ thể để xem xét chỉ đạo giải quyết; Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc thu hút nguồn lực và các nguồn hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện thành công Chương trình…

Ngay sau khi Chương trình hành động được ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái thành Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái cho phù hợp với giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh Ủy.

Hoài Thư 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h