Tin Hoạt động >> Công nghệ thông tin

Phổ biến kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/05/2022 12:52:42 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn an ninh thông tin; giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức yếu kém của con người về các nguy cơ mất an toàn thông tin vừa qua, Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 2022 – 2025, Sở sẽ tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản, công nghệ thông tin, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, định hướng và khuyến cáo đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể, học sinh về kỹ năng nghiệp vụ, sử dụng các nền tảng công nghệ số, an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử phối hợp đăng tải văn bản hướng dẫn, quản lý về an toàn thông tin và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung đảm bảo an toàn thông tin để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nắm rõ; Quản lý, theo dõi và tổng hợp thông tin tuyên truyền về đảm bảo an toàn thông tin của tỉnh Yên Bái trên không gian mạng và không gian báo chí…

Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương về an toàn thông tin, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết của an toàn thông tin. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành; Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đảm bảo an toàn thông tin, không để lộ lọt bí mật nhà nước trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Việc triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương…Định kỳ hàng quý cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thực hiện chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cơ sở các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin để thực hiện tuyên truyền ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh; xây dựng nội dung tuyên truyền về an toàn thông tin mạng, chia sẻ các câu chuyện chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến giao ban quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyên, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện tổ chức định kỳ hàng quý…

Việc phổ biến kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cần có sự vào cuộc của các sở, ngành, đơn vị liên quan

 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành, UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo an toàn, an ninh về lĩnh vực Công nghệ thông tin, về sử dụng mạng xã hội cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh tại đơn vị thực hiện trong các cuộc họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hoặc lồng ghép vào các bộ môn học phù hợp. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn khai thác và sử dụng dịch vụ internet đúng quy định cho học sinh trong trường học cũng như nơi công cộng. Đồng thời, đưa nội dung văn hóa ứng xử mạng xã hội vào trong nội quy của học sinh và bộ quy tắc ứng xử văn hóa của giáo viên, của học sinh.

 Tỉnh đoàn Yên Bái: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương về an toàn thông tin; Phối hợp cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về đảm bảo an toàn thông tin đặc biệt là việc sử dụng hiệu quả mạng xã hội để nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho đoàn viên thanh niên những kiến thức cơ bản về sử dụng mạng xã hội.

 Các cơ quan, tổ chức Hội, đơn vị liên quan: Phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; các đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn thông tin để hội viên và nhân dân trên địa bàn nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của pháp luật tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h