Tin Hoạt động >> Thông tin và Truyền thông

Yên Bái phấn đấu có thêm 02 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2025

03/08/2022 06:08:41 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Nhằm tiếp tục nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho người dân, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý hơn, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, bảo tồn và phát huy tốt hơn các bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ và bền vững, an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, phấn đấu đên năm 2025, cấp huyện: Có thêm 02 huyện (huyện Văn Yên, Yên Bình) đạt chuẩn huyện NTM, lũy kế có 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 01 huyện Trấn Yên phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Cấp xã có 126/150 xã chiếm 84% xã đạt chuẩn NTM (tăng thêm 51 xã so năm 2020), trong đó: có 46 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng thêm 42 xã so năm 2020) đạt 36,5%, 18 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt 14,3%. Xây dựng thôn NTM: toàn tỉnh có trên 60% số thôn (bản) thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó: phấn đấu mỗi xã có từ 02 thôn (bản) trở lên đạt chuẩn nông thôn mới tại 24 xã không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu: toàn tỉnh có 291 thôn nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 242 thôn so năm 2020); phấn đấu các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có tối thiểu 01 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái sẽ rà soát, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn: nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai cụ thể các nhiệm vụ cần thực hiện đối với cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; đối với cấp xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; xây dựng thôn NTM, NTM kiểu mẫu; việc triển khai thực hiện hiệu quả 11 nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025...

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng phương án chi tiết phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và hằng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí NTM các cấp và hướng dẫn thực hiện: Bộ tiêu chí huyện NTM, huyện NTM nâng cao, xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định phân cấp của Trung ương.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h