Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Kết quả công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” giai đoạn 2013 - 2018.

30/06/2018 02:43:16 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Từ năm 2013 đến nay, công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng triển khai góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về mục đích, ý nghĩa của Đề án tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng thực hiện.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã bám sát nội dung Đề án chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về triển khai thực hiện Đề án. Đặc biệt, đã ban hành Kế hoạch số 14/KH - STTTT ngày 22/3/2013 về việc tuyên truyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng; một số công văn hướng dẫn tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2013 - 2014; thực hiện điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2015;  thực hiện khai thác, đăng tải trên 20 tin, bài, ảnh, khẩu hiệu, thông điệp, video clip tuyên truyền  trên website Sở, Bảng điện tử và 03 Cổng chào điện tử tỉnh; tiếp nhận, thẩm định và cấp 18 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh có nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ rừng, trồng trọt và chăn nuôi cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân tỉnh với số lượng in trên 108.000 bản; ban hành 04 công văn cho phép tái bản tài liệu tuyên truyền với số lượng tái bản trên 40.000 bản.

Đồng thời, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức và phương thức khác nhau, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về triển khai thực hiện Đề án nói chung và Chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng. Nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền hiệu quả, đậm nét đã góp phần huy động cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Thực hiện biên soạn, đăng tải trên 250 tin, bài, ảnh, văn bản về triển khai thực hiện Đề án trong các chuyên mục "Tin tức - Sự kiện", "Văn hóa - Xã hội" và  “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó tập trung tuyên truyền, biểu dương các mô hình kinh tế, các điển hình về phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện quy hoạch bố trí lại dân cư nông thôn gắn với việc quy hoạch xây dựng công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị ở các vùng; thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo; các công trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách; chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn và miền núi; nêu bật những tấm gương của tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến ứng dụng khoa học- kĩ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế

Thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền; Viết, khai thác tin, bài, khẩu hiệu, thông điệp tuyên truyền và cập nhật các văn bản; Thẩm định và cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Tiếp tục lồng ghép tuyên truyền thực hiện Đề án trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đoàn thể và trong các đợt kiểm tra hoạt động Thông tin - Báo chí – Xuất bản hàng năm.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h