Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

28/06/2017 03:40:22 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, hướng mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ tư pháp tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến người dân

Phấn đấu đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình; trên 90% người dân được tuyên truyền pháp luật chung và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến từng nhóm dân cư theo các địa bàn và đối tượng khác nhau; 75% đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền pháp luật chung; 85% người lao động được phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của người lao động; 100% thanh niên được phổ biến, giáo dục pháp luật về các nội dung liên quan trực tiếp tới đối tượng này; 100% sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước có cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 100% xã, phường, thị trấn có đội ngũ tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật; 100% cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ trưởng Tổ hòa giải ở cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; Tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 90% trở lên.     

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh tập trung nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII và nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức hành nghề luật, luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện thực hiện chính sách, pháp luật, vận động Nhân dân, thành viên, hội viên tuân thủ và chấp hành pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tại cơ sở. Ưu tiên triển khai các nguồn lực tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, có điều kiện đặc biệt khó khăn, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về an ninh quốc phòng.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h