Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020

28/06/2017 03:55:14 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Với mục tiêu thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2020 nhằm đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội , vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 110/KH – UBND về việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, nội dung và giải pháp thực hiện cụ thể trong giai đoạn này là: Tăng cường sự tham gia của các sở, ngành, các địa phương, nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và toàn dân để tăng cường sự tham gia trong quá trình thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật, hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc củng cố và hoàn thiện hệ thống dịch vụ xã hội phục vụ nhân dân;Phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động người dân tích cực rèn luyện thể thao và tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết trong các nước thuộc khối ASEAN; đặc biệt là các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian.

Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nội dung chủ đề trên nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hướng tới bình đẳng, tiến bộ, đoàn kết, hòa nhập, bền vững về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn lực thuộc các chương trình, dự án để giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong lĩnh vực đời sống, đẩy mạnh việc tiếp cận bình đẳng với an sinh xã hội cho tất cả mọi người, đặc biệt quan tâm, bảo vệ quyền các nhóm yếu thế và những đối tượng đặc thù. Thúc đẩy tiếp cận công bằng dịch vụ xã hội, phát triển nguồn nhân lực, việc làm, giảm nghèo bền vững và môi trường hòa nhập cho tất cả mọi người. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020.

Thực hiện nghiêm các quy định, văn bản của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh; cương quyết xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản của tỉnh. Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, người dân áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả. Xây dựng tỉnh Yên Bái bền vững về môi trường hướng tới ASEAN xanh, sạch, đẹp. Tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, vì một môi trường bền vững với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng người dân của tỉnh Yên Bái.

Tăng cường khả năng dự báo, ứng phó, thích ứng và khả năng phục hồi nhanh và hiệu quả, các thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ, hạt nhân và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc mới phát sinh. Nâng cao năng lực của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và người dân thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Tăng cường an sinh xã hội cho các nhóm người dễ bị tổn thương, những người sống trong khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và biến đổi môi trường khác. Tăng cường và phát huy tối đa vai trò của hệ thống tài chính, dự phòng lương thực, thực phẩm, nước, năng lượng và chuẩn bị lưới an sinh xã hội để ứng phó với các rủi ro có thể xảy ra. Các cấp, các ngành phải nỗ lực tổ chức thực hiện các biện pháp hướng tới xã hội “không ma túy”.

Thực hiện nghiêm túc các qui định của Trung ương, của tỉnh về quản lý các hoạt động về công nghệ thông tin, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khuyến khích các hoạt động tình nguyện và thúc đẩy hình ảnh của ASEAN. Xây dựng các cơ chế có sáng tạo để tạo nên sự đổi mới và thích ứng, phát triển với việc tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khu các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo. Tiếp cận lành mạnh, tận dụng cơ hội, lợi thế của tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từng bước đổi mới, xây dựng và phát triển văn hóa trong đầu tư, kinh doanh bình đẳng, có hiệu quả trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch; triển khai các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm và hướng dẫn thực hiện chính sách liên quan đến công tác Bảo trợ xã họi, an sinh xã hội...

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h