Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Nghiêm túc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

17/11/2020 09:33:45 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/12/2020, bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định quy định một số nội dung cơ bản sau:

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, bao gồm: Trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập và việc thực hiện kê khai; Người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; Thời điểm, hình thức và việc tổ chức công khai bản kê khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước; Tiêu chí lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được xác minh theo kế hoạch hằng năm và việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; Xử lý kỷ luật đối với người vi phạm quy định về nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập hoặc vi phạm quy định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Một số biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại Quy chế phối hợp giữa các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

1. Về Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm (đối với Sở Thông tin và Truyền thông):

- Kế toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Thanh tra viên;

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định, trong đó các lĩnh vực chính liên quan đến người thuộc Sở gồm: Cấp giấy phép hoạt động về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản. Cấp giấy phép hoạt động, cấp và phân bổ tài nguyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quản lý các chương trình quảng cáo trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, trên Internet. Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thẩm định dự án. Đấu thầu. Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn. Quản lý quy hoạch. Thẩm định, giám định công nghệ đối với các dự án đầu tư. Thủ quỹ, kế toán. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

2. Nghị định quy định mẫu bản kê khai mới, cụ thể:

Mẫu Bản kê khai và hướng dẫn việc kế khai tài sản thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm (Phụ lục I kèm theo Nghị định).

Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung (Phụ lục II kèm theo Nghị định).

3. Người có nghĩa vụ kê khai chịu sự kiểm soát tài sản thu nhận của cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập, đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh và cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

Hằng năm, Chủ tịch UBDN tỉnh phê duyệt kế hoạch xác minh trước khi Chánh thanh tra tỉnh ban hành, đảm bảo tối thiểu 20% cơ quan, đơn vị được xác minh, với số lượng tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai tại cơ quan, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu (lựa chọn ngẫu nhiên, công khai).

4. Nghị định cũng quy định rõ về xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản thu nhập.

Người có nghĩa vụ kê khai mà mắc phải các vi phạm như: Kê khai không trung thực; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực. Tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập; không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản. Thiếu trách nhiệm trong tổ chức kê khai, không khai bản kê khai, nộp bản kê khai. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Thì tùy tính chất, mức độ bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc, giáng chức, cách chức, xóa tên khỏi danh sách ứng cử, không đưa vào quy hoạch, không bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại…

5. Nghị định cũng quy định về quyền yêu cầu và trách nhiệm thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản thu nhập, theo đó người có quyền yêu cầu gồm: Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập (Thanh tra tỉnh; cơ quan có thẩm quyền của Đảng); tổ trưởng tổ xác minh tài sản, thu nhập.

6. Nghị định quy định về công khai bản kê khai tài sản thu nhập, theo đó bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở, ngành cấp tỉnh được niêm yết tại trụ sở cơ quan (15 ngày) hoặc công khai tại cuộc họp toàn thể CBCCVC (ít nhất 2/3 có mặt).

7. Nghị định cũng quy định về bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dự liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đó Thanh tra Chính phủ được giao thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập.

(Toàn văn Nghị định được đăng tải trên website của Chính phủ)

Trung Hiếu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h