Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Yên Bái ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

19/08/2022 03:38:56 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký ban hành Kế hoạch số 175/KH – UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái chia sẻ về việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương

Việc ban hành Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; Thực hiện các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, thì tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Ngày chuyển đổi số là ngày mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chủ đề của tỉnh Yên Bái trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 là: “Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn”. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào tổ chức Hội thi truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối với các Tổ chuyển đổi số cộng đồng; phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Kế hoạch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền;  Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; Nhân rộng mô hình chuyển đổi số trường học; thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử: Vỏ Sò, Postmart;  Thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số;  Tổ chức Chiến dịch xây dựng không gian mạng Yên Bái an toàn; Thúc đẩy sử dụng ngân hàng số; Tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Kế hoạch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, kinh phí và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tại địa phương đảm bảo đồng bộ với các nội dung tại Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt; Thực hiện công tác tuyền truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên trang thông tin điện tử và nền tảng số (Facebook, Mocha, Zalo) tại địa phương; Chủ động phát động các sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần, chủ đề và điều kiện thực tế tại địa phương trên cơ sở một số sáng kiến phát động tại cấp tỉnh

Giao Sở Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung được phân công chủ trì phù hợp với tình hình thực tế. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái và Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số” cấp tỉnh. Đầu mối kết nối các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia từ Trung ương, đến tỉnh và các huyện; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các nền tảng số (quản lý công việc, quản lý chỉ tiêu, số liệu ngành; Sổ tay đảng viên điện tử...). Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp, các trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, Mocha, Youtube, Zalo OA; hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia. Tổng hợp kết quả tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái của các cơ quan, đơn vị và địa phương; xây dựng báo cáo kết quả của tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

Liên quan đến các hoạt động truyền thông, Kế hoạch đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp chủ trì phát động các hoạt động truyền thông trong thời gian từ ngày 01 - 10/10/2022 để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h