Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Yên Bái ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố

19/08/2022 03:58:16 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Ngày 12/8, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định số 1350/QĐ – UBND về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TT&TT kiểm tra thực tế mô hình chuyển đổi số xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá DTI của các sở, ban, ngành bao gồm 07 chí số chính và 43 chỉ số thành phần như nhóm chỉ số nền tảng chung (Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng); Nhóm chỉ số hoạt động bao gồm hoạt động chính quyền số và hoạt động xã hội số…

Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá DTI của các huyện, thị xã, thành phố bao gồm 08 chí số chính và 75 chỉ số thành phần như Nhóm chỉ số nền tảng chung (Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng). Nhóm chỉ số hoạt động bao gồm hoạt động chính quyền số; Hoạt động xã hội số; Hoạt động kinh tế số…

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đánh giá, chấm điểm theo Bộ chỉ số đánh giá DTI. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định, đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp sở; DTI cấp huyện.

Giao các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Có trách nhiệm tự đánh giá kết quả Chuyển đổi số theo Bộ chỉ số đánh giá DTI tương ứng; gửi báo cáo tự đánh giá, các tài liệu minh chứng về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Bộ chỉ số đánh giá DTI đối với các xã, phường, thị trấn trực thuộc.

 

 

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h