Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

07/05/2020 01:51:23 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Giáo dục lịch sử truyền thống, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần bồi đắp niềm tin đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 6/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 101/KH - UBND về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng bao gồm: tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ  các cấp; các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội; Tổ chức Lễ hội chào mừng thành công Đại hội; tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp; tổ chức đoàn đại biểu thanh thiếu nhi đến chào mừng Đại hội; Tổ chức bình chọn, biên tập những tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và các hoạt động tuyên truyền khác về Đại hội; Tổ chức chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan đường phố, xây dựng mới các cụm pa-nô, áp phích.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử của các ban, sở, ngành, địa phương và tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội; tổ chức phòng tác nghiệp của các cơ quan báo chí trong thời gian diễn ra Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; bảo đảm công tác kỹ thuật phục vụ thông tin, tuyên truyền tại Đại hội và an toàn thông tin phục vụ Đại hội. Tăng cường kiểm tra thông tin trên internet; ngăn chặn việc phát tán tài liệu, thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá, mất an toàn an ninh mạng viễn thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động báo chí, xuất bản liên quan đến nội dung tuyên truyền về Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng định hướng

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động chào mừng phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô, hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; tránh phô trương, hình thức, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội; gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, 2021.

Về nội dung và hình thức tuyên truyền, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan bám sát nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h