Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Chi bộ Sở TT&TT: Phổ biến nội dung về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại sinh hoạt Chi bộ.

08/05/2020 08:43:16 Xem cỡ chữ Google
STTTT- Chiếu ngày 7/5/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành sinh hoạt định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 và định hướng chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ tháng 5 .

Ảnh minh họa

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên được tiếp thu một số nội dung về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, địa phương, cơ quan. Những vấn đề đảng viên cần quan tâm; phổ biến chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (Sử dụng tài liệu số 4/2020 của BTG Tỉnh ủy); Triển khai chỉ đạo của ĐUK tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; Quán triệt tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”; báo cáo kết quả lãnh chỉ đạo của Chi bộ tháng 04/2020, nhiệm vụ tháng 05/2020. dồng thời, triển khai các nội dung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:  Thông báo kết luận của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định về nêu gương; Thông báo kết quả xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến năm 2019; thông báo kết quả xét lựa chọn tập thể, cá nhân đề nghị ĐUK tuyên dương, khen thưởng giai đoạn 2016-2020;  Giao nhiệm vụ xây dựng mô hình, điển hình tiến tiên năm 2020;  Quán triệt giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Lễ báo công, dâng hương nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Ban Chi ủy đã triển khai, phổ biến các nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các nội dung tuyên truyền trọng tâm như: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh; những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Các phong trào thi đua yêu nước và đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 - 2021, tạo phong trào hành động cách mạng trong hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 - 2020 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020;  Công tác chuẩn bị nhân sự, nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng;  Các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng;  Công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X; các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; Các hoạt động của Đại hội;  Nội dung các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; Hoạt động thảo luận và các quyết định của Đại hội;  Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với Đại hội;  Kết quả, ý nghĩa Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh;  Ý kiến đóng góp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước hướng về Đảng, nhất là những mong muốn, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với đại hội; Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng....

Đồng thời, phổ biến nội dung Kết luận số 71-KL/TW  ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư  về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức nói riêng. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa thực hiện đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm đã được phát hiện...

 

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h