Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phấn đấu hoàn thanh các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững năm 2022 theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh uỷ Yên Bái

04/03/2022 06:26:02 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Đó là một trong số mục đích đề ra tại Kế hoạch số 62 – KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022.

Dự án "Ngân hàng bò" trao hy vọng cho người nghèo ở huyện Trạm Tấu.

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, trong năm 2022, Tỉnh uỷ  phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo đa chiều, bền vững; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân, đặc biệt là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người sinh sống ở các địa bàn khu vực nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiếu số; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, tiếp cận thông tin và việc làm); gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nội dung trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo; Nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo; Đa dạng hoá sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hoạt động giảm nghèo…

Kế hoạch yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc các đảng bộ, sở, ngành được phân công phụ trách thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững; trực tiếp triển khai việc vận động, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ thoát nghèo theo chỉ tiêu được giao.

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, các tổ chức hội, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Thời gian các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp), báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6/2022, báo cáo năm gửi trước ngày 15/12/2022; Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo của toàn tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h